رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ مخروطی با نام تجاری tapered roller bearings


یکی از انواع بلبرینگ ها می باشد که دارای غلطک های مخروطی شکل هستند ، قابلیت تحمل این رولبرینگ ها بسیار بالا می باشد .شیار غلطک در این رولبرینگ ها در دو بخش حلقه ی پایینی و بالایی می باشد . تحمل بار در رولبرینگ های مخروطی بصورت محوری و شعاعی می باشد و هر دو نوع فشار را می توانند تحمل کنند .

در رولبرنگ های مخروطی تحمل بار محوری بستگی به زاویه ی شیار حلقه ی بیرونی آنها دارد . هر چه زاویه ی تماس افزایش یابد تحمل بار نیز بیشتر خواهد شد .

رولبرینگ های مخروطی بصورت کلی به دو نوع طراحی و تولید می شوند :

+ رولبرینگ مخروطی یک ردیفه

+ رولبرینگ مخروطی دو ردیفه

رولبرینگ مخروطی

نکته : رولبرینگ های یک ردیفه قابلیت تفکیک و جدا سازی تمامی قطعات را دارد .

نکته : در بیشتر موارد رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه با چیدمان خاصی با دیگر بلبرینگ یا رولبرینگ ها تنظیم می شوند .

– نوع رو در رو : در این نوع قرارگیری دو رولبرینگ مخروطی یک ردیفه رو بروی یکدیگر قرار میکیرند و قابلیت تحمل بار محوری در دو طرف را متحمل خواهند شد .

قرارگیری رولبرینگ مخروطی پشت به پشت هم : در این نوع رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه بر عکس روش قبل و پشت به پشت هم قرار میگیرند . با این عمل قابلیت تحمل بار محوری در دو طرف بر قرار شده با این تفاوت که هر برینگ از طرف خودش میتواند بار های محوری را متحمل شود و در صورتی که از سمت مقابل به برینگ فشار بیاید قابلیت تحمل بار محوری را نخواهد داشت .

رولبرینگ مخروطی
– روش پشت سر هم برای زمانی مناسب است که بخواهیم تحمل بار در یک جهت را بیشتر کنیم . برای این عمل رولبرینگ های مخروطی را پشت سر هم قرار میدهیم . – در رولبرینگ مخروطی دو ردیفه عملکردی مشابه دو رولبرینگ مخروطی یک ردیفه رو در روی یکدیگر می باشد با این تفاوت که فضای کمتری را اشغال خواهد کرد و قابلیت تحمل بار محوری در دو طرف را دارا می باشد .
رولبرینگ مخروطی
نکته :در برخی موارد رولبرینگ های مخروطی دو ردیفه در طرح های پشت به پشت هم نیز ساخته می شوند .